Samorząd szkolny

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SPECJALNEGO
OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 1 W PRZEMYŚLU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd działa zgodnie z art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2023 r. 0. 900) oraz Statutem Ośrodka.

§ 2

1. W Ośrodku działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Branżowej Szkoły I
Stopnia nr 3 z oddziałów dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
3. Siedzibą i obszarem działania Samorządu jest Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy Nr 1, ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyślu,

§ 3

1. Organy Samorządu Uczniowskiego są wybierane i działają zgodnie z Regulaminem
Samorządu.
2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. W ramach Samorządu Uczniowskiego może działać Rada Wolontariatu.

§ 4

Samorząd umożliwia uczniom uczestnictwo w całokształcie pracy Ośrodka, w szczególności:
1. Przedstawienie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków
i opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.
2. Zapoznawanie się z programami nauczania, stawianymi celami i wymaganiami.
3. Zapoznawanie się z Przedmiotowym Systemem Oceniania, a w związku z tym prawo
do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
4. Organizowanie życia w Ośrodku, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych zainteresowań.
5. Możliwość redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
6. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej, sportowej, zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z Dyrektorem Ośrodka.
7. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

2

8. W porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka podejmowanie działań z zakresu
wolontariatu.
9. Prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
10. Prawo do przedstawiania wniosków i opinii w sprawach respektowania praw
uczniowskich.
11. Prawo do zgłaszania kandydata do Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla.

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 5
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) Przewodniczący Samorządu
2) Rada Samorządu
3) Rada Wolontariatu (jeśli została powołana)

§ 6

Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok szkolny i może być przedłużona za zgodą
wszystkich uczniów/wychowanków.

§ 7

1. Przewodniczący Samorządu jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów
najstarszych klas.
2. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
1) Reprezentowanie Samorządu wobec Uczniów, Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców;
2) Kierowanie pracą Samorządu;
3) Organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami Klasowymi
i organizacjami działającymi wOśrodku.
4) Prowadzenie tablicy Samorządu Uczniowskiego

§ 8

Rada Wolontariatu, wraz z Przewodniczącym zajmuje się planowaniem i przeprowadzeniem:
1) akcji charytatywnych na terenie Ośrodka i poza nią;

3
2) udziału w różnego rodzaju zbiórkach;
3) pomocy przy mobilnych stoiskach informacyjnych;
4) organizacji prozdrowotnych akcji na terenie Ośrodka i poza nią
5) propagowaniem pomocy koleżeńskiej oraz międzypokoleniowej

§ 9
1. W skład Rady Samorządu wchodzą:
1) Przewodniczący Samorządu.
2) Zastępca przewodniczącego Samorządu.
3) Sekretarz
4) Skarbnik
5) Przewodniczący sekcji ( dekoracyjnej, kulturalnej itp.)
6) Przewodniczący Rady Wolontariatu (jeśli został powołany).

§ 10

1. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb.
2. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku
równej ilości głosów, głos decydujący ma przewodniczący samorządu.

§ 11

1. Rada Samorządu zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kontrolowaniem i
ocenianiem działań samorządowych, samodzielnych oraz takich, które wymagają
współpracy z dyrektorem, wychowawcami i nauczycielami.
2. Do kompetencji Rady Samorządu należy:
1) zdanie sprawozdania ze swej pracy po pierwszym półroczu i na zakończenie roku
szkolnego,
2) podejmowanie uchwały o zmianie Regulaminu Samorządu,
3) zgłaszanie propozycji uczniów do pocztu sztandarowego,
4) reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.
3. Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas.

4

III. TRYB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU

UCZNIOWSKIEGO

§ 12

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z dwóch przedstawicieli klas
VII i VII Szkoły Podstawowej oraz z klas I - III Branżowej Szkoły I Stopnia
wybranych wcześniej do samorządu klasowego.
2. Wybory przeprowadza się nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego.
3. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
1) przejęcie zgłoszeń kandydatów – kandydatem może być każdy uczeń, który został
wcześniej wybrany do samorządu klasowego
2) przygotowanie wyborów
3) przeprowadzenie wyborów
4) ogłoszenie wyników - kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów wchodzą
w skład Samorządu.
4. Z wyboru Komisja sporządza protokół, udostępniany na wniosek Dyrektora Ośrodka.

IV. TRYB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW OPIEKUNA SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO.

§ 13

1. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem.
2. Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok szkolny.
3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy samorządu.
4. Wyboru opiekuna SU dokonuje Rada samorządu w miesiącu wrześniu, spośród
kandydatów zaproponowanych przez uczniów.
5. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego
zgody.
6. Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej
funkcji. Na jego miejsce Rada samorządu wybiera nowego opiekuna. W
przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza
dyrektor SOSW nr1.

5

V. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 14

1. Koordynatorem samorządowych działań SU jest opiekun lub opiekunowie SU
powołany spośród grona nauczycielskiego przez uczniów.
2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
 czuwać nad całokształtem prac Samorządu;
 pośredniczyć między uczniami a nauczycielami;
 doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie;

VI. TRYB I KRYTERIA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW RADNEGO – CZŁONKA

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA PRZEMYŚLA

§ 15

1. Samorządowi uczniowskiemu przysługuje prawo zgłoszenia kandydata na Radnego
MRMP.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady mają uczniowie szkół ponadpodstawowych
dla młodzieży będący mieszkańcami Miasta Przemyśla.
3. Wybory do Rady przeprowadza się w trybie głosowania tajnego.
4. Wybory przeprowadza Komisja powoływana przez dyrektora Ośrodka.
5. Komisja składa się z 3-5 osób. Zasiadają w niej uczniowie i nauczyciele Ośrodka. W
składzie Komisji nie może zasiadać kandydat na członka Rady.
6. Do zadań Komisji należy:
1) przyjmowanie i sprawdzanie poprawności zgłoszeń kandydatów,
2) sporządzenie listy kandydatów i podanie jej do publicznej wiadomości,
3) przeprowadzenie wyborów,
4) ustalenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu z wyborów.
7. Komisja przekazuje Prezydentowi Miasta Przemyśla protokół z wyborów w terminie
3 dni od przeprowadzenia wyborów.
8. Zgłoszenie kandydata zawiera:
a) imię i nazwisko kandydata,
b) nazwę szkoły, do której uczęszcza kandydat,

6

c) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie, a w przypadku kandydata
niepełnoletniego – dodatkowo pisemną zgodę rodziców na kandydowanie,
d) oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione umyślnie i nie jest zawieszony w prawach ucznia.
e) podpis przewodniczącego samorządu uczniowskiego
9. Do Rady zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku równej liczby głosów wybrany zostaje kandydat starszy wiekiem.

VII. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU

§ 16

1. Regulamin Samorządu.
2. Roczne plany pracy.
3. Sprawozdania z działalności Samorządu.
4. Sprawozdania z działalności Rady Wolontariatu (jeśli została powołana).
5. Protokoły z wyborów do Rady Samorządu.
6. Uchwały, opinie i wnioski.

VIII. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 17

3. Koordynatorem samorządowych działań SU jest opiekun lub opiekunowie SU
powołany spośród grona nauczycielskiego przez uczniów.
4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
 czuwać nad całokształtem prac Samorządu;
 pośredniczyć między uczniami a nauczycielami;
 doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie;
 pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach;Art. 18.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16

1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych
stron.

7

2. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do przewodniczącego
SU przez minimum trzech członków SU.
3. Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.
4. Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie,
w obecności co najmniej 50% składu Rady.
§ 17

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu
decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.
2. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów na tablicy informacyjnej SU.

§ 18

1. Traci moc poprzedni regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2023r.

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU: Maria Rogała - Senczyszyn, Katarzyna
Obłoczyńska
Cele Samorządu Uczniowskiego:
 
 Reprezentowanie ogółu uczniów.
 Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz
partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych
szkoły.
 Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania
współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny
i zdyscyplinowania uczniów.
 Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
Zadania wychowawczo – profilaktyczne:
 Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
 Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona
pedagogicznego,
 Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.
 
Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:
 
 poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie
społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej,
umieszczanie informacji na stronie Facebook szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem
pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów
przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:
 
  współpraca ze Szkolnym kołem Caritas oraz Kołem Wolontariusza,  udział w różnorodnych
akcjach charytatywnych, realizacja projektu np. akcji „Góra Grosza”.
 
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:
 
 propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli
okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej, organizowanie
okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji, tj.: „Mikołajki”,
Walentynki, które mają uatrakcyjnić życie szkolne. Organizowanie imprez

okolicznościowych, w tym m. in.  z okazji,  Zabawy Andrzejek, Zabawy Karnawałowej,
Walentynek,  Dzień Dziecka.
Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:
  czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
  pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
 doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:
 wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez
rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich
i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać,
wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań  uczniów
i potrzeb szkoły,
 pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,
 stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania
uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost
umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
  wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących
w szczególnie trudnej sytuacji.
 
WRZESIEŃ:
 Udział w Obchodach 84. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.
 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
 Udział w 84. Rocznica Agresji sowieckiej na Polskę i Dzień Sybiraka.
 Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego ul. Dworskiego 104.
 Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 Kampania wyborcza i wybory  władz do SU na rok szkolny 2023/2024.
 Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2023/2024.
 Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU.
 Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

PAŹDZIERNIK:
 Dzień Edukacji Narodowej – życzenia i upominki dla pracowników Ośrodka.
 Udział w ramach akcji „Szkoła pamięta”.
 Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu poprzez otrzymanie
Grobowiec Rodziny Neuwirth usytuowanego na Cmentarzu Głównym w Przemyślu.

LISTOPAD:
 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach Orląt Przemyskich, Nieznanego
Żołnierza.
 Udział w apelu z okazji  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę z udziałem
pocztu sztandarowego.
 Obchody Narodowego Dnia Niepodległości 11.11.2023r., udział we Mszy Świętej
w Intencji Ojczyzny z udziałem pocztu sztandarowego.
 Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji ,,Niepodległa do
Hymnu”.
 Szkolna zabawa andrzejkowa – dyskoteka.

GRUDZIEŃ:
 Organizacja klasowych „Mikołajek”.
 Kartki z  życzeniami dla nauczycieli oraz zaprzyjaźnionych instytucji z okazji Świąt
Bożego Narodzenia.
 Szkolne konkursy bożonarodzeniowe naszego Ośrodka.
 Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych - Wigilia dla uczniów naszego
Ośrodka.
 Udział oraz pomoc w przygotowaniu i obsłudze Wigilii dla biednych, zorganizowanej
przez Archidiecezję Przemyskiej.
 
STYCZEŃ:
 Pamięć o pomordowanych Żydach z przemyskiego getta. ul. Kopernika 14 z udziałem
pocztu sztandarowego.
 Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.
 Organizacja szkolnego kuligu zależności od warunków atmosferycznych.
 
LUTY:
 Organizacja  poczty „Walentynkowej” – 14 lutego.
 Dyskoteka karnawałowa / Walentynowa ul. Dworskiego – Internat szkolny.

MARZEC:
 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem pocztu
sztandarowego.
 Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia kobiet - życzenia dla wszystkich
dziewcząt.
 Obchody 1 Dnia Wiosny udział w rajdzie.
 Udział w światowym Dzień Zespołu Downa 21 Marzec.

KWIECIEŃ:
 11 Kwietnia Udział w uroczystościach upamiętniających Rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
 Udział w obchodach Dnia Ziemi.
 Obchody Światowego Dnia Autyzmu – 2 kwietnia.
 Organizacja i pomoc w organizacji Dniach otwartych naszego Ośrodka.
MAJ:
 Obchody Dnia Godność Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (5 Maja).
 Pomoc w zbiórce pieniędzy - ,,Przemyskie Pola Nadziej”.
 Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 Obchody Uroczystości z okazji rocznicy uchwały Konstytucji 3 Maja.
 Gazetka nawiązująca do święta 3 Maja.
 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
CZERWIEC:
 Pomoc w organizacji ,,Dzień dziecka” dla uczniów naszego Ośrodka .
 Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.
 Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2023/2024.

CAŁY ROK SZKOLNY:
 Koordynacja akcji zbierania puszek aluminiowych, nakrętek i zużytych baterii,
makulatury.
 Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we
współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas oraz Kołem Wolontariusza.
 Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 Spotkania Rady samorządu Uczniowskiego z opiekunami.
 Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
 Promowanie zdrowego trybu życia.
 Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy
SU.
 Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 Współpraca z Radą Rodziców.
 Udział w uroczystościach szkolnych.
 Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 

 

Opublikował(a): Małgorzata Szturm-Mendychowska Data publikacji: 19-11-2023 08:59 Modyfikował(a): Małgorzata Szturm-Mendychowska Data modyfikacji: 04-12-2023 18:19

Na skróty