Rada Rodziców

Rada Rodziców SOSW Nr 1 w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców - Monika Musiał

Zastępca Przewodniczącej - Agata Madycka

Sekretarz - Marzena Janiszczak

Skarbnik - Katarzyna Radochońska

Członkowie - Wojtaszek Anna, Brykajło Magdalena, Łakomska Joanna, Walczyszewska Magdalena, Kobos Żaneta, Zabawska Paulina, Zacharuś Ewa

 

1. W Ośrodku działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów /wychowanków, uczestniczyw rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Ośrodka, działając w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze i Regulamin Rady Rodziców.
3. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców uczniów/wychowanków uczęszczających do Ośrodka.
4. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów/wychowanków Ośrodka.
5. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w wyborach, które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa jej wewnętrzną strukturę, tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.
7. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
8. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Ośrodka oraz Programu Profilaktyki (jeśli w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego programy te nie zostaną uchwalone, wówczas ustala je Dyrektor Ośrodka),
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w placówce,
c) opiniowanie doboru zestawu programów i podręczników,
d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Ośrodka,
e) opiniowanie zamiaru podjęcia działalności w Ośrodku przez stowarzyszenie lub organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka.
9. W celu wspierania działalności statutowej Ośrodka, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określają odrębne przepisy zawarte w regulaminie Rady Rodziców.
10. Dyrektor Ośrodka, z głosem doradczym, może uczestniczyć w zebraniu Rady Rodziców
11. Rada Rodziców działa w oparciu o własny regulamin, który stanowi odrębny dokument i nie może być sprzeczny ze statutem Ośrodka.

Opublikował(a): Małgorzata Szturm-Mendychowska Data publikacji: 19-11-2023 08:56 Modyfikował(a): Małgorzata Szturm-Mendychowska Data modyfikacji: 19-11-2023 16:08

Na skróty